Priser og indmeldelse

Priser og indmeldelse

Forældrebetaling

Naturbørnehaven opkræver selv forældrebetalingen, som sker forud hver måned i 11 måneder (juli måned er betalingsfri). Der betales den samme takst som i Thisted Kommunens øvrige institutioner.

Takst 2023: 2619 kr. inkl. madordning (450 kr.) og frugt (70 kr.)

 

DeltidspladserDagtilbudsloven § 27b

Et barn kan indskrives i en deltidsplads (30 timer pr uge). Der skal ansøges herom senest to måneder før behovsdatoen. En deltidsplads – skal anvendes fordelt på alle ugens fem hverdage, ikke i ydertimer, således at der dagligt er seks timer til rådighed, inklusive aflevering og afhentning. Barnet skal møde ind i dagtilbuddet, således at det på lige fod med de øvrige børn kan deltage i det pædagogiske læringsmiljø. Forinden et barn kan begynde i en deltidsplads, udarbejdes der i samarbejde med dagtilbuddet en mødeplan, gældende for fire uger ad gangen. En deltidsplads kan opsiges med et varsel på en måned, fra første månedsskifte.

Hvilke forældre har mulighed for at få en deltidsplads?

Forældre som i en periode afholder fravær efter barselsloven. Dette betyder blandt andet, at forældre, kan få en deltidsplads under graviditet (8 uger før termin) samt efter fødsel. Muligheden for en deltidsplads omfatter også forældre, der har valgt at genoptage arbejdet delvist, ligesom den omfatter forældre, der afholder fravær i forbindelse med en adoption, udskudt fravær, fravær ved forældreorlov mv.

Takst deltidsplads 2023: 2094 kr. inkl. madordning(450 kr.) og frugt (70 kr.).

 

Søskenderabat

Beregnes og bevilges af Thisted Kommune. Der er ligeledes søskenderabat til Hanstholm Friskole, der gives rabat på skoledelen – nærmere info HF.

Friplads

Kan søges efter gældende regler. Forældre skal selv henvende sig til kommunen herom.

Udmeldelse

Sker direkte til børnehaven med én måneds varsel inden d. 1 i måneden.