Priser og indmeldelse

Priser og indmeldelse

Forældrebetaling

Naturbørnehaven opkræver selv forældrebetalingen, som sker forud hver måned i 11 måneder (juli måned er betalingsfri). Der betales den samme takst som i Thisted Kommunens øvrige institutioner.

Takst i 2020:
Vores takst fra januar 2020 vil være: 2426 kr. inkl. Madordning + 70 kr. til frugt

Naturbørnehaven sørger selv for forældrebetaling til børnehaven.
Kontonummer: 9083 0530161714

Søskenderabat

Beregnes og bevilges af Thisted Kommune. Der er ligeledes søskenderabat til Hanstholm Friskole, der gives rabat på skoledelen – nærmere info HF.

Friplads

Kan søges efter gældende regler. Forældre skal selv henvende sig til kommunen herom.

Udmeldelse

Sker direkte til børnehaven med én måneds varsel til den 1. i måneden.