Børnehavenes historie

En børnehave ved Hanstholm Friskole er ikke en ny tanke

Fra Friskolens side ville man gerne, at linjen i synet på barnet fra tidlig alder var forankret i det Gundtvig-Koldske menneskesyn.

Hanstholm Friskole fik sin opstart august 1985. Efter et par års forløb etablerede Friskolen en legestue med en ugentlig åbningsdag. Formålet var at synliggøre Friskolen og naturligvis også med håb om, at nogle forældre ville vælge Friskolen som skole for deres barn. Legestuen blev godt besøgt og inden længe udviklede tanken sig om at etablere egen børnehave. Modellen var kendt fra andre friskoler under begrebet puljebørnehave. Der blev forgæves, adskillige gange, taget kontakt til det politiske system. Men der var tilsyneladende ikke politisk flertal og ej heller interesse for vores initiativ. Man så initiativet som en trussel, hvorimod vi opfattede vores initiativ som et tilbud om samarbejde.
Tiden gik og der opstod forandringer og ændringer af holdninger i det politiske system. Den negative holdning var vendt til en mere positiv holdning. Vi fik politisk indflydelse ved vore repræsentanter i det siddende byråd.

Første februar 2005 blev Naturbørnehaven en realitet.

Kort gennemgang af forløbet i arbejdet med oprettelsen af børnehave.

I 1992 arbejdede man på at lave en puljeordning, men både dengang og senere i 2003 var der ikke den fornødne politisk velvilje til at imødegå ansøgningen.

I 2003 bliver der arbejdet ihærdig og meget seriøst med planerne. Der blev nedsat et børnehaveudvalg. Man var fast besluttet på, at nu skulle tankerne realiseres.
Børnehaveudvalget trak i arbejdstøjet.

7. april 2003
Generalforsamling: børnehaveudvalget arbejder med puljeordning som sendes til Hanstholm Kommune. Det kommunale BKU udvalg ser positivt på ansøgningen.

22. maj 2003
Det besluttes at igangsætte en brugerundersøgelse med henblik på antal børn.

27. juni 2003
Tilbagemelding fra brugerundersøgelsen fra Friskolens forældre. Der er ca. 10 børn til start i børnehaven.
Der arbejdes herefter med budget.

28. august 2003
Kommunen oplyser i Hanstholm Posten, at kommunen har besluttet at give 70% tilskud i forbindelse med fritvalgsordningen.

9. september 2003
Møde med kommunen som siger nej til puljeordningen med henvisning til at fritvalgsordningen giver mulighed for oprettelse af børnehave.

Lovændring pr. 1.1.2004 er på vej med hensyn til søskenderabat.

I perioden fra september 2003 til 23. marts 2004 er der blevet afholdt adskillige møder.

Den 23. februar 2004 besluttede børnehaveudvalget at starte en børnehave til august.

På et møde den 14. april 2004 besluttedes, at børnehaven skulle etableres i Helshagevej
nr. 14 (daværende nr. 72).

Juni 2004 siger kommunalbestyrelsen ja til oprettelse af en puljebørnehave.

Der bliver udfærdiget en driftsaftale, som sikrer kommunen indflydelse på antal børn i institutionen.
Ligeledes blev der udfærdiget en beskrivelse om hvilke mål og ønsker, man havde med hensyn til børnehaven. Der var enighed om, at børnehaven skulle drives som en Grundtvig – Koldsk børnehave med hovedvægten lagt på naturoplevelser.

Helshagevej nr. 14 blev ombygget dels ved meget frivilligt arbejde og ved håndværkerarbejde.
Børnehaven voksede støt og visionerne blev realiseret. I løbet af kort tid opnåede børnehaven en positiv status og
ry i lokalsamfundet. Pædagoger og medhjælpere blev løbende ansat. Inden længe var børnehaven fyldt med 35 børn.

Det var vigtigt overfor nye og kommende forældre at pointere, at børnehaven var et tilvalg, men at tilvalget ikke nødvendigvis betød, at man også skulle vælge Friskolen som skole for sit barn.

At starte børnehave er ikke bare noget man lige gør.
Det er en lang proces. I begyndelsen ret uoverskueligt. Der er love som skal overholdes, der er politiske beslutninger som skal tages. I slutfasen havde vi kun positive oplevelser med det politiske system. Dog blev godkendelsen i byrådet ikke vedtaget med alle stemmer, men politisk og kommunalt har vi haft et godt samarbejde. Borgmesteren holdt indvielsestalen og roste vores initiativ og stædighed.
Stædighed og samarbejde er nok det, der kendetegner Hanstholm Friskole.
Meget er blevet en realitet grundet disse to egenskaber.